Benvingudes i benvinguts al bloc d'Els Verds del País Valencià, assemblea local L'Eliana. Camp de Túria.
divendres, 22 de maig de 2015

Sumem per l'ELIANA QUE VOLEM: una Ciutat Participativa, una ciutat Sostenible i una ciutat del Benestar. propostes (VIII):

• Els nostres joves. • Aprovació del Pla Integral sobre la Joventut: Creació d'un fòrum de participació efectiva dels joves dins de la corporació municipal, alternatives reals d'oci i cultura, temps lliure, tallers. Creació de nous espais per a esplai juvenil, i obertura de la Casa de la Joventut els 7 dies de la setmana en horari coincident amb temps lliure. Incrementar el protagonisme jove en la presa de decisions sobre polítiques de joventut adoptant fórmules d'intervenció directa en la confecció de pressupostos i programes. Aula permanent d'estudi. Habilitar una aula d'estudi 24h, amb connexió a xarxes d'internet. • Reforçament dels serveis d'informació juvenil. Servei WEB d'atenció i assessorament municipal a joves. • Augmentar les dotacions en parcs i espais públics per a l'oci i l'activitat física dels nostres joves. (Instal·lar taules de ping-pong, escacs, etc, en parcs) • Fomentar les activitats emprenedors de la joventut. Creació de la Setmana Juvenil de l'Eliana, on les persones joves del municipi desenvolupin i donin a conèixer les seves activitats, iniciatives, experiències, etc. • Sensibilitzar, informar i formar els joves del consum i abús de substàncies tòxiques (alcohol, Marihuana, drogues de disseny: bolets) per al seu creixement físic, social i intel·lectual, en col·laboració amb el Centre d'Atenció primària, UCA i associacions. . • Lluita contra l'atur juvenil. Priorització d'ocupació juvenil en bosses municipales.s. • Parc d'habitatges públics de lloguer a partir d'acords amb la Generalitat, les caixes d'estalvis i els bancs. • Mejora del SkatePark de l'Eliana. Neteja, senyalització, il·luminació i adequació del lloc, així com instal·lació de pantalles acústiques per no molestar veïns. VOTA ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS, SUMEM. ACORD CIUTADÀ. #sumemperleliana #elsverds #éstempsdesquerres

Sumem per l'ELIANA QUE VOLEM: una Ciutat Participativa, una ciutat Sostenible i una ciutat del Benestar. propostes (VII):

• Educació i Cultura. • El 2n Institut ha d'estar en marxa al final del mandat, amb oferta també de cicles formatius. • Construcció d'una escola infantil pública (0-3 anys), ampliant el nombre de places en aquest tram d'edat, donat exclusivament en l'actualitat per la iniciativa privada. Per aconseguir aquest objectiu, aprofitarem les línies de finançament extern que actualment ja tenen establertes les administracions públiques. • Creació d'una secció en la Eliana d'Escola Oficial d'Idiomes. • Ampliació dels serveis educatius oferts per l'escola Municipal de Formació de Persones Adultes, molt especialment l'oferta del segon cicle. Estudi de viabilitat de municipalitzar el servei d'oferta no reglada. • Escoles ordinàries inclusives, en què les sortides externes culturals, esportives i d'oci sempre estiguin adaptades a les necessitats tots els estudiants. • Desenvolupar els serveis en salut a les escoles i instituts, amb més interactuació amb l'atenció primària de salut; prevenció de la violència i promoció de la salut mental; desenvolupament del programa "Salut i Escola" en col·laboració amb l'atenció primària; incorporació d'aspectes de salut en les activitats d'estiu i de vacances tutelades per l'Ajuntament. • Col·laboració amb infermeria comunitària en les associacions, escoles i ajuntaments,, per promocionar l'autonomia, l'empoderament, el benestar i la qualitat de vida en tots els cicles vitals i des de tota l'amplitud de la diversitat humana • Cultura. • Potenciar els artistes locals A Eliana pensem que la cultura és la base per a una societat lliure i democràtica .. • Consolidar i ampliar l'oferta cultural mantinguda en els darrers anys. Estem aconseguint ser un dels municipis amb més oferta cultural del País Valencià. • En tots els actes culturals, es preveurà les necessitats de totes les persones per accedir a la mateixa, com és la llengua de signes, lectura fàcil, braille, programes de comunicació augmentativa, etc. • Promoure i fomentar les tradicions i manifestacions culturals arrelades al nostre País. • Estudi de creació d'un centre cultural, polivalent que siga capaç d'albergar exposicions, xerrades, sales d'estudis, biblioteca, sales d'ordinadors, etc. • Convertir la Torre del Virrei en contenidor cultural de primer ordre per a cobrir les necessitats i gustos dels veïns de l'Eliana que alberg sales per a tallers i activitats diverses (teatre, cinema, cursos de caràcter sociocultural ...), sales d'exposicions , etc. VOTA ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS, SUMEM. ACORD CIUTADÀ. #sumemperleliana #elsverds #éstempsdesquerres

Sumem per l'ELIANA QUE VOLEM: una Ciutat Participativa, una ciutat Sostenible i una ciutat del Benestar. propostes (VI)):

• Convivència amb les nostres mascotes. • Aprovació Ordenança integral de civisme i convivència pacífica entre les persones i els animals. Declaració de municipi lliure de maltractament animal. • Creació d'un Punt d'Informació i Atenció Ciutadana a l'Ajuntament, que ofereixi assessorament i ajuda en temes d'adopció, protecció d'Animals i tramitació de denúncies. Punt que formaria part de l'Oficina Integral de Ciutadania. • Creació d'un Centre Municipal d'Acollida o Protecció Animal. Centre d'Atenció permanent 24 hores. • -Creació D'espais públics tancats per a animals amb servei de manteniment i neteja, explicant a més d'aigua per als animals. • Realitzar activitats encaminades a la criança, educació i convivència cívica amb les mascotes. • Indústria, comerç i agricultura local. • Fomentar i promoure altres tipus d'indústria / comerç en els diferents sectors (cooperatives, empreses públiques). • Pla integral de modernització del comerç tradicional. • Fomentar l'ús racional dels recursos existent. • Donar suport a la investigació de noves fonts d'energia. • Fomentar l'agricultura local sostenible, tant iniciativa privada (cooperativa) com a iniciativa pública. • Estudiar i generar un fòrum de trobada amb la ciutadania per buscar les solucions més adequades a la posada en marxa del polígon industrial (entre d'altres possibilitat establint empreses no contaminants i beneficis fiscals per a empreses ecològicament sostenibles i relacionades amb l'economia verda, nous emprenedors) • Pla de suport a emprenedors mitjançant acords amb entitats financeres per a l'accés a línies de microcrèdits i avals en col·laboració amb la Generalitat. VOTA ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS, SUMEM. ACORD CIUTADÀ. #sumemperleliana #elsverds #éstempsdesquerres

dijous, 21 de maig de 2015

Sumem per l'ELIANA QUE VOLEM: una Ciutat Participativa, una ciutat Sostenible i una ciutat del Benestar. propostes (V):

• Serveis públics, urbanisme, medi ambient. • Tots els serveis públics adoptaran les mesures oportunes i necessàries perquè la informació i accés estigui garantit a totes les persones. • Promourem la unificació de les competències de medi ambient, urbanisme, serveis urbans, agricultura i ordenació del territori en una nova Àrea municipal que seria: ÀREA DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ DEL TERRITORI I SERVEIS URBANS. • Aigua, posada en marxa de manera immediata la planta desnitrificadora i buscar solució pel sobrecost. Aprovació d'una ordenança municipal de l'ús sostenible de l'aigua • Aprovació del Pla municipal d'Estalvi energètic i impuls de les energies renovables. • Recollida de Residus, recollida racional, freqüència. • Aprovació Ordenança estalvi energètic: Foment de les energies renovables i ajudes municipals als ciutadans que aposten per l'estalvi i les energies renovables. • Política integral de reducció de residus domèstics i de reducció de l'ús de bosses de plàstic buscant el residu Zero. Estudi per establir un pla que millore la reutilització dels residus, planificació de la utilització del compost, etc. Si els estudis de viabilitat són favorables municipalització del servei de recollida de residus. • Promoure la reutilització dels residus vegetals per a compostatge i biomassa. • Promoció de projectes de reutilització d'envasos i compra ecològica amb les associacions de comerciants de la ciutat. • Estudi i debat per establir un sistema públic, adaptat i sostenible de transport en les hores punta de col·legis i institut. Estudi d'ampliació i millora del carril bici • Petició d'un segon centre de salut primària que per habitants ens correspon • Adequació de la plantilla municipal de policia a les característiques del nostre municipi (nucli urbà i urbanitzacions) i a les necessitats segons el nombre de veïns que l'habitem. La policia de proximitat serà el programa central de la nova policia local, la creació de la secció de Policia Verda. VOTA ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS, SUMEM. ACORD CIUTADÀ. #sumemperleliana #elsverds #éstempsdesquerres

Sumem per l'ELIANA QUE VOLEM: una Ciutat Participativa, una ciutat Sostenible i una ciutat del Benestar. propostes (IV):

• Finançament local just i sostenible. • Exigir que qualsevol modificació de la Llei de tributs locals ha de comptar amb la participació dels ajuntaments i vaja en la línia d'augmentar l'autonomia financera dels municipis. • Estudi i reforma de totes les ordenances per introduir mesures que atenguin a les necessitats socials, individuals i col·lectives (Bonificacions en l'impost municipal de circulació per a vehicles respectuosos amb el medi ambient, rebaixa de l'IBI a famílies en situació de dificultat econòmica, etc. ) • Equilibri pressupostari respecte a totes les àrees de l'Ajuntament. • Polítiques orientades a la reducció de la despesa sumptuària i en atencions protocol·làries i representatives. VOTA ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS, SUMEM. ACORD CIUTADÀ. #sumemperleliana #elsverds #éstempsdesquerres

Sumem per l'ELIANA QUE VOLEM: una Ciutat Participativa, una ciutat Sostenible i una ciutat del Benestar. propostes (III):

• Igualtat de Gènere. • Promoure polítiques d'igualtat. • Creació de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat i del Consell de la Dona. • aprovació d'un Pla Transversal d'Igualtat des 2015-2018. • Incloure la situació de monoparentalitat en els criteris d'aplicació de diferents polítiques socials: habitatge social, ajudes diverses (menjadors, transport, oci, beques ...). VOTA ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS, SUMEM. ACORD CIUTADÀ. #sumemperleliana #elsverds #éstempsdesquerres

dimecres, 20 de maig de 2015

Sumem per l'ELIANA QUE VOLEM: una Ciutat Participativa, una ciutat Sostenible i una ciutat del Benestar. propostes (II):

• Accessibilitat transversal, universal i dissenyada per a tothom. • Aprovació ORDENANÇA ACCESSIBILITAT: objectiu Adaptar urbanísticament tots els recursos municipals de la ciutat per potenciar l'accés autònom i la participació de totes les persones, fer que l'accessibilitat universal siga una realitat, l'Eliana cent per cent accessible. • Eliminació de barreres arquitectòniques, no només d'accés, sinó també de totes aquelles que impedeixen o dificulten poder desenvolupar l'activitat pertinent com qualsevol altre ciutadà. • Creació d'una borsa d'assistents personals en el municipi. VOTA ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS, SUMEM. ACORD CIUTADÀ. #sumemperleliana #elsverds #éstempsdesquerres

Sumem per l'Eliana.Vota Esquerra unida-Els Verds

Sumem per l'ELIANA QUE VOLEM: una Ciutat Participativa, una ciutat Sostenible i una ciutat del Benestar. propostes (I):

• Participació. • Pressupostos participatius. • Democràcia real, amb referèndums i consultes prèvies. • Creació d'una oficina d'atenció directa als ciutadans, • Fomentar la participació de les associacions en la gestió dels equipaments públics i serveis a la comunitat, i en projectes d'economia social. • Creació i posada en marxa de l'Oficina Municipal de Promoció i Ús Social del Valencià. • Ampliació de zones Wifi i temps d'ús en llocs d'estudi i treball. VOTA ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS, SUMEM. ACORD CIUTADÀ. #sumemperleliana #elsverds #éstempsdesquerres