Benvingudes i benvinguts al bloc d'Els Verds del País Valencià, assemblea local L'Eliana. Camp de Túria.
divendres, 28 de març de 2014

Els verds de l'Eliana nos sumamos un año más a la Hora del planeta

Els verds de l'Eliana un año más, se suma el próximo sábado, 29 de marzo, a la Hora del Planeta, entre las 20:30 y las 21:30 horas, y piden a todas las instituciones públicas de l'Eliana i Camp de Túria que hagan un gesto simbólico apagando o dejando sin alumbramiento sus instalaciones, así como invitan a toda la ciudadanía a que se sume a esta iniciativa en defensa del planeta y contra el cambio climático. La Hora del Planeta es una iniciativa global de la asociación de protección de la naturaleza WWF (World Wildlife Fund) Adena, donde las personas, organizaciones, empresas y gobiernos apagan los luces durante una hora para mostrar su apoyo a la lucha contra el cambio climático. Se trata del acontecimiento climático más grande de la historia. En el 2013, participaron más de 7.300 ciudades en 150 países, incluyendo 400 ciudades españolas. En el estado español, participaron unos 6 millones de personas y se apagaron edificios emblemáticos como La Alhambra de Granada, La Cibeles y la Puerta de Alcalá en Madrid, el Museo Guggenheim en Bilbao, la Sagrada Familia y la Torre Agbar en Barcelona… También de forma individual, con un simple gesto, podemos participar en esta iniciativa: apagando los interruptores durante 60 minutos demostraremos que actuando juntos, todos y todas somos parte de la solución al cambio climático. Els verds de l'Eliana un any més , se suma dissabte que ve, 29 de març, a l'Hora del Planeta , entre les 20:30 i les 21:30 hores , i demanen a totes les institucions públiques de l'Eliana i Camp de Túria que facin un gest simbòlic apagant o deixant sense enllumenament seves instal · lacions , així com conviden a tota la ciutadania a que se sumi a aquesta iniciativa en defensa del planeta i contra el canvi climàtic . L'Hora del Planeta és una iniciativa global de l'associació de protecció de la natura WWF ( World Wildlife Fund ) Adena , on les persones , organitzacions , empreses i governs apaguen els llums durant una hora per mostrar el seu suport a la lluita contra el canvi climàtic . Es tracta de l'esdeveniment climàtic més gran de la història . El 2013 , van participar més de 7.300 ciutats en 150 països , incloent 400 ciutats espanyoles . A l'estat espanyol , van participar uns 6 milions de persones i es van apagar edificis emblemàtics com La Alhambra de Granada , La Cibeles i la Porta d'Alcalá a Madrid, el Museu Guggenheim a Bilbao , la Sagrada Família i la Torre Agbar a Barcelona ... També de forma individual , amb un simple gest , podem participar en aquesta iniciativa : apagant els interruptors durant 60 minuts demostrarem que actuant junts , tots i totes som part de la solució al canvi climàtic .

divendres, 14 de març de 2014

La futura llei de seguretat privada, en el fons i en la forma, atemptaria contra el dret a la llibertat. Per Pura Peris..

Després del dret a la vida , consagrat en l'article 15 de la nostra Carta Magna , el dret a la llibertat personal és el primer dels drets que el Constituent va voler preservar especialment , com la tradició constitucionalista així ho havia entès ja a la Carta Magna anglesa de 1215 on es consigna la seva protecció . La importància que el nostre text constitucional li concedeix al dret a la llibertat es reflecteix clarament en com ha estat recollit i en el seu règim de garanties . En primer lloc , no es pot obviar en aquesta cura àmbit de protecció del dret a la reserva de llei expressa que apareix en el contingut essencial de protecció "Tota persona té dret a la llibertat i a la seguretat . Ningú pot ser privat de la seva llibertat , sinó amb l'observança del que estableix aquest article i en els casos i en la forma prevists en la llei " , reserva de llei que a més es troba vinculada al que preceptua l'article 25 del mateix cos legal , el principi de legalitat penal i que en el cas de les penes privatives de llibertat precisa de llei orgànica, com reiteradament ha reconegut el nostre Alt Tribunal ( vinya per totes . SSTC , 160 /1986, de 16 de desembre o 118/1992 , de 16 de setembre ) Qui és el subjecte del dret ? sens dubte ho són totes les persones amb independència de la seva nacionalitat , sense perjudici que la regulació dels supòsits o el règim de privació de llibertat puga variar segons es tracte d'espanyols o estrangers en establir específiques mesures restrictives de la llibertat per als estrangers a determinats supòsits , de conformitat , en particular , amb les previsions de la Llei Orgànica , de 11 de gener, de llibertats i drets dels estrangers a Espanya i la seva integració social , modificada per la LO 8/2000 , de 22 de desembre , i per la LO14/2003 , de 20 de novembre . La garantia del dret si bé habitualment s'oposa davant els poders públics , podrà també argüir enfront dels particulars segons es desprèn de la LO 6/1984 , reguladora del procediment d'habeas corpus ( art. 1) . Els supòsits en què , d'acord amb el precepte constitucional , podrà privar de la llibertat a una persona seran la detenció preventiva , la presó provisional i la presó . No obstant això , no acaben aquí les possibilitats de restricció de la llibertat, sinó que entre les privacions de llibertat de curta durada cal sumar l'anomenada retenció a efectes d'identificació , present a la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana o la retenció per efectuar la prova d'alcoholèmia ( per exemple , STC 107/1985 , de 7 d'octubre ; 22/1988 , de 18 de febrer ) i entre les privacions de llibertat de més llarga durada l'internament en centre psiquiàtric o un altre centre assistencial . Pauta comuna a totes elles és l'òrgan competent per fer-les , òrgan previst també per la Constitució espanyola en l'article 104 com a corol · lari de l'àmbit de protecció especial que el dret a la llibertat requereix. Així les coses quan el projecte de llei de seguretat privada es planteja que el personal privat de seguerat duga a terme detencions, que com ha confirmat el TC és una manifestació de la privació de llibertat, hem de reflexionar molt acuradament: Què es la privació de llibertat? Sens dubte una de les limitacions més rotundes a un dret humà protegit per la nostra Constitució i per les normes de caire internacional, el dret a la llibertat i la seguretat, per tant aquesta limitació, aquesta restricció sols pot dur-se a terme pels òrgans manifestament competents dintre dels requisits previstos per les lleis ( PER TOTES VID . Sentència TC 140/1986 , d'11 de novembre), òrgans que no són altres que les forces i cosos de seguretat, tal i com diu l’art 194 CE...no pot per tant aquest projecte de llei alterar el dret fonamental ni les competències que en Text Constitucional contempla. Afegint una reflexió més la detenció, amb independència de l’executor, com mesura privativa de llibertat suposa una limitació al dret fonamental a la llibertat i a la seguretat, limitació que requereix formalment de llei orgànica, ja que és una clara ingerència al contingut bàsic del dret esmentat., exigència que deriva de la Constitució espanyola, ex art. 81CE. En efecte, com afirma el Tribunal Constitucional: " ...... No existeix en un ordenament jurídic un límit més sever a la llibertat , que la privació de la llibertat en si . El dret a la llibertat de l'art. 17.1 , és el dret de tots a no ser privats de la mateixa , excepte «en els casos i en la forma que preveu la Llei » És una llei que, pel fet de fixar les condicions d'aquesta privació, és desenvolupament del dret constitucional que així es limita . En aquest sentit el Codi penal i en general les normes penals , estiguin en ell emmarcades formalment, o fora d'ell en lleis sectorials , són garantia i desenvolupament del dret de llibertat en el sentit de l'article 81.1 de la CE , ja que fixen i precisen els supòsits en què legítimament es pot privar una persona de llibertat . D'aquí que hagin de tenir caràcter de Orgàniques . " En definitiva, tant pel contingut bàsic dels dret fonamental a la llibertat i a la seguretat, per l’assignació de l’àmbit competencial als poders públics cossos i forces de seguretat, com no pot ser d’altra manera per garantir el ple exercici dels drets fonamentals, com per la via de normativització utilitzada, una llei ordinària, el projecte de llei de seguretat privada, suposaria un clar atemptat a allò previst a la Constitució i, en conseqüència, ha de ser rebutjada. És la meua opinió... Pura Peris, Els Verds de l’Eliana

dilluns, 10 de març de 2014

CIUTATS VERDES: CIUTATS PER A LES PERSONES, per Javier Soria, publicat a Eliana2000, març 2014.
Les ciutats, grans o menudes, són el lloc on vivim la major part de la població. Per això la importància del disseny d’unes polítiques que posen les persones, els ciutadans, en el centre del punt de mira, polítiques que han d’anar encaminades a fer de les ciutats espais agradables, inclusius, de participació. La ciutat que volem ha de ser sostenible enèrgicament i urbanísticament, amb un disseny que integre tots els aspectes, urbanístics, energètics, socials, de mobilitat, amb la voluntat de crear una ciutat amable, respectuosa amb les persones i amb el medi ambient. Una ciutat sense barreres arquitectòniques, amb espais de trobada del veïns, a ritme lent però viva on tots i totes pugem viure i conviure, treballar, amb un comerç local potent i amb una activitat econòmica que tinga sempre present la sostenibilitat, com a eix transversal de la política municipal. Una ciutat així l’hem de fer entre tots, aconseguint la complicitat del teixit social. Aquest és el model de ciutat verda que volem i del que parlàrem en la Conferència organitzada per la Confederació del Verds i patrocinada pel Parlament europeu que tindrà lloc el proper dia 22 de març en l’Auditori del nostre municipi. Exposarem models de gestió de residus, de gestió de l’aigua, d’ús d’energies renovables, de mobilitat sostenible, entre altres qüestions. Polítiques que hem dut a terme en les ciutats on hem tingut responsabilitat de gestió, que porten a terme els verds europeus en les ciutats on governen demostrant allò de que n’hi ha un altra forma de governar. L’exemple de la ciutat de Friburg en Alemanya és un model a estudiar i imitar sobre com implementar aquestes polítiques i treballar per tindre un model de ciutat verda. Javier Soria (Els Verds de L’Eliana) Web de la jornada http://ciudadesverdesyenergia.es/

divendres, 7 de març de 2014

Un altre 8 de març amb una dona menys…

Ser dona mai ha estat una tasca fàcil ... Per això , des de fa tant temps venim reivindicant dia a dia , pas a pas , que els drets de les dones són part essencial dels drets humans i com a tals han de ser respectats. No obstant això , en tot el planeta, malgrat els avenços si més no a l’entorn immediat que vivim les europees, la manca de voluntat política , la insuficiència de recursos, les restriccions vinculades a usos i costums de diferent naturalesa impedeixen , encara avui , el seu lliure exercici. I fins i tot, els drets fonamentals, cívics i socials que tantes vides han costat de guanyar en aquesta part del món, estan en greu perill davant de les polítiques cavernícoles que el Govern del PP ve marcant amb un cop d’estat de Decrets Lleis, disciplina de vot castrant i majories absolutes que no responen a les inquietuds de la ciutadania. Ara més que mai hem de dir Prou!!! Em sagnen , perquè em sent part d’elles, les 603 milions de dones que viuen arreu del món on ni tan sols la seva vida té valor , on la violència de gènere , lluny de ser un delicte , s'empara en mal entesos credos i on els sistemes polítics ho permeten . Però no cal pensar que aquestes violacions dels drets humans passen lluny de nosaltres, no... en el que dugem de 2014 ja són 14 les dones assassinades per les seues parelles, l’última ahir mateix una dona de 76 anys a Chiclana. Em revolta que les dones siguem les productores del 70% mundial dels aliments i en canvi siguem les pobres entre els pobres , les desposseïdes de la terra, les "culpables " dels mals de la humanitat, i intenten sometren’s amb els rols del masclisme patriarcal, bel·licista, depredador i dominant... Em posicione en contra de tot tipus de violència i denuncie la violència institucional exercida mitjançant les retallades en sanitat, educació, polítiques publiques de serveis socials, que s’han vingut produint en els darrers anys Em fan mal les més de 130 milions de nenes i dones que han estat mutilades genitalment, Em repugna que es vulga decidir sobre el dret de les dones al seu cos, em reclamen justícia les més de 47.000 dones que moren cada any en avortaments clandestins . Em negue a ser un simple úter reproductor sense decisió ni identitat pròpia productor de cotitzacions a la seguretat social. Com ja he dit en alguna altra ocasió forçar a una dona a parir per qüestions morals, o el que resultaria més flagrant obligar-la a un avortament clandestí, atempta contra el dret a la vida i contra la integritat física. I com davant de qualsevol altra vulneració de drets, em manifeste contrària i mostre el meu rebuig al projecte de Llei de Gallardón. Ara més que mai hem d’exigir els nostres drets. És imprescindible consolidar models socials que dignifiquin la vida de les dones en un món sense discriminació i sense violència , en un món igual per a tots , en un món on els drets siguin fets . La crisi global ens afecta a tots els països , però si realment volem que la situació canviï , la perspectiva de gènere és inevitable per poder aturar aquesta espiral economicista i patriarcal que no porta enlloc. La sortida de la difícil situació econòmica i la necessitat d'un nou model social i econòmic només serà possible si es basa en un canvi total de sistema de producció i de relacions on l'ecologia i el feminisme són peces fonamentals . És el moment de atrevir-nos a les reformes que ens portin a un futur amb més oportunitats per a tothom. Sí , com a dona verd i rebel no puc delimitar la mirada femenina de l'ecologia : la visió eco - feminista és necessària per avançar. La pau , com afirma Wangari Maathai , depèn de la nostra capacitat per garantir la supervivència del nostre medi ambient El desenvolupament sostenible només serà una realitat si li donem un plantejament global , que comprengui la democràcia , els drets humans en general i els drets de les dones en particular i si ho apliquem localment . Per això , ara més que mai hem de reescriure la història, i ho hem de fer com correspon perquè les dones hem d'assumir la nostra tasca de lideratge polític , des de la convicció plena que el lideratge de les dones enriqueix el teixit democràtic . Hem de seguir lluitant per democratitzar les institucions , per aconseguir que les dones accedim al teixit productiu , per aconseguir que l'educació siga igualitària . Ser dona mai ha estat tasca fàcil .... i no serà fàcil el camí però sé que no estem soles, crec fermament que la mirada femenina, la perspectiva de gènere no és exclusiva de les dones, és una posició davant la vida , davant les relacions humanes , comercials , econòmiques , davant la naturalesa .... i aquesta posició no depèn del gènere amb el qual naixem , depèn fonamentalment de l'educació amb la qual ens formem . Eix aha de ser la clau, educació que s'ha de fer en Igualtat , igualtat per aconseguir la dignitat humana , igualtat per assolir la formació d'una societat respectuosa amb els drets humans i amb el medi ambient en què viu , educació en igualtat per a construir, tots plegats homes i dones , una ciutadania lliure radicalment democràtica , justa i inclusiva . Per tot això, hem de sortir al carrer a manifestar-nos, a fer de nou un joios i reivindicatiu 8 de Març! Pura Peris, Els Verds del País Valencià!